Spleen Support Formula Liquid (vet)

Spleen Support Formula Liquid (vet)

DescriptionFunctions:This formula tonifies Spleen Qi and dries Dampness.Label Details Take 2-3 times daily: 1-10lbs - 5-10 drops11-20lbs - 10-20 drops21-35lbs - 1/2-1 dropperful36-75lbs - 1-1 1/2 dropperful76-100lbs - 1 1/2-2... Read more
$26.78
Size :
+ -
Functions:This formula tonifies Spleen Qi and dries Dampness.

Take 2-3 times daily:

1-10lbs - 5-10 drops
11-20lbs - 10-20 drops
21-35lbs - 1/2-1 dropperful
36-75lbs - 1-1 1/2 dropperful
76-100lbs - 1 1/2-2 dropperful

1 dropperful = 40drops


Pinyin Name
  -Common Name
 
Bai zhu
  -White atractylodes rhizome
Cang zhu
  -Cang-zhu atractylodes rhizome
Chen pi
  -Tangerine dried rind of mature fruit
Fu ling
  -Poria
Hou po
  -Magnolia bark
Ze xie
  -Asian water plantain rhizome
Tong cao
  -Tetrapanax pith
Gan cao
  -Chinese licorice root
Gan jiang
  -Dried ginger rhizome
Hong zao
  -Red jujube fruit
Rou gui
  -Chinese cinnamon bark