Marrow Plus

Marrow Plus

DescriptionChinese Therapeutic EffectsLabel Details Internal: 2 to 3 tablets 3-4 times daily; recommended dosage is 6 to 8 tablets daily Spantholobus extract root/stem ji xue teng Ho-shou-wu root he shou... Read more
$27.90
Size :
+ -
Chinese Therapeutic Effects

Internal: 2 to 3 tablets 3-4 times daily; recommended dosage is 6 to 8 tablets daily


Spantholobus extract root/stem ji xue teng
Ho-shou-wu root he shou wu
Salvia root dan shen
Codonopsis root dang shen
Astragalus root huang qi
Ligusticum root chuan xiong
Rehmannia root (raw & cooked) sheng & shu di huang
Lycium fruit gou qi zi
Tang kuei root dang gui
Lotus seed lian zi
Citrus peel chen pi
Red date fruit extract da zao
Oryza sprout gu ya
Gelatinum E Jiao