Harmonize Fire-Metal Liquid (Heart-Lung)

Harmonize Fire-Metal Liquid (Heart-Lung)

DescriptionFunctions:This formula tonifies Blood and Moisture, consolidates Qi and Moisture, disperses Qi and Blood, dispels Heat and Phlegm, and calms the Mind.Label Details Take 2-3 squirts, 2-4 times per daiy... Read more
$24.92
Size :
+ -
Functions:This formula tonifies Blood and Moisture, consolidates Qi and Moisture, disperses Qi and Blood, dispels Heat and Phlegm, and calms the Mind.

Take 2-3 squirts, 2-4 times per daiy

1 squirt= 1/2 dropperful= 30 drops= approximatly 1ml


Pin Yin Herb
 -Common Name
 
Mao dong qing
 -Pubescent holly root
Bai he
 -Browns lily bulb
Ling zhi
 -Reishi fruiting body
Duan ci shi
 -Magnetite
Bao mu fu shen
 -Poria with wood root
Gua lou zi ren
 -Trichosanthes seed
Huang qin
 -Chinese skullcap root
Jie geng
 -Platycodon root
Wu wei zi
 -Schisandra fruit
Yuan zhi da
 -Polygala root
Zhe bei mu
 -Zhejiang fritillary bulb
Gan cao
 -Chinese licorice root
Fa ban xia
 -Licorice cured pinellia rhizome
 
Water: 55% to 65% by volume
Alcohol: 18% to 22% by volume
*To evaporate alcohol, place drops in hot water