Glehnia and Rehmannia Combo Liquid (vet)

Glehnia and Rehmannia Combo Liquid (vet)

DescriptionThis formula treats Liver Blood and Yin deficiency and spreads Liver Qi stagnation.Label Details 2-3 times daily1-10 lbs ... 5-10 drops11-20 lbs ... 10-20 drops21-35 lbs ... 1/2 - 1... Read more
$26.78
Size :
+ -
This formula treats Liver Blood and Yin deficiency and spreads Liver Qi stagnation.

2-3 times daily
1-10 lbs
... 5-10 drops
11-20 lbs ... 10-20 drops
21-35 lbs ... 1/2 - 1 dropperful
36-75 lbs ... 1 - 1.5 dropperful
76-100 lbs ... 1.5 - 2 dropperful

1 dropperful = 40 drops


Common names:
Raw Rehmannia root, Lycium fruit, Dong quai root, Ophiopogon tuber, Glehnia root, Melia fruit.

Pinyin names:
Sheng di huang, Gou qi zi, Dang gui shen, Mai men dong, Bei sha shen, Chuan lian zi.